ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་ལས། ” ཀྱཻ་མ་སྙིགས་དུས་འདིར་སྐྱེས་པའི། །ཁྲི་གཙུག་བསྟན་ལ་གཤེ་བ་ཚོལ། །དེས་ནི་བུ་ཚས་ཕ་ཁུ་ཡི། །རིགས་རྒྱུད་ངན་པ་བཤད་དང་མཚུངས། ། ” ཞེས་གསུངས་སོ། །

འབྲེལ་གཏུག

འབྲེལ་གཏུག་དང་དགོངས་འཆར་ཡོད་ཚེ་འགེང་ཤོག་འདིའི་རྒྱུད་ནས་སམ་ཡང་ན་གཤམ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་འབྲེལ་གཏུག་རྣམས་སུ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ཆོག


  སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།

   

  Chäteau de la Modetais 

  49160 Blou France 

  Tel: + 33 751352367

  E-mail: samgyal@gmail.com 

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།

   

  Nagarjun Nagapalika-2 Teeenghare 

  P.O. Box: 4640, Kathmandu, Nepal

  Tel: + 977 9860441091 

  E-mail: multilevel8899@gmail.com 

  error: རྩོམ་འདི་བདག་དབང་ཅན་ཡིན།