བོད་ཆུ་སྟག་ལོར་གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་རུ་སྲིད་རྒྱལ་འབུམ་ཚོགས་འབུལ་བའི་གནས་བསྡུས།

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་གི་བསྟན་མཆོག་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟ...