བོད་ལྕགས་གླང་ལོའི་གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་སྒྲུབ་གྲྭའི་རྩ་རླུང་ཞག་བརྒྱའི་སྒྲུབ་མཚམས་གྲོལ་བ། 

རྩ་རླུང་སྒྲུབ་པར་བཞུགས་སའི་ས་གནས་<<རྒྱལ་གཤེན་སྤོ་བ་>>ནི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་དྲུ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ...