ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་ལས། ” ཀྱཻ་མ་སྙིགས་དུས་འདིར་སྐྱེས་པའི། །ཁྲི་གཙུག་བསྟན་ལ་གཤེ་བ་ཚོལ། །དེས་ནི་བུ་ཚས་ཕ་ཁུ་ཡི། །རིགས་རྒྱུད་ངན་པ་བཤད་དང་མཚུངས། ། ” ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐུགས་སྣང་འབོད་བསྐུལ།

ད་ལམ་མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་དོ་ཁུར་གནང་སྟེ་བསྒྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་༧གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་བླ་བྲང་ནས་ཀྱང་གནས་སྐབས་རིང་༧སྐྱབས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཕྱི་ནང་གི་འགྲུལ་པ་རྣམས་མཚམས་འཇོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། ལོ་གསར་རིང་དང་ལོ་གསར་གྱི་སྔ་རྗེས་རྣམས་སུ་དད་ལྡན་རྣམ་པ་སུ་ཡིན་རུང་བླ་བྲང་དུ་མ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ། བབ་བསྟུན་སྔར་མུས་བཞིན་མཇལ་བཅར་གྱི་གསལ་བརྡ་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས།

 གདན་ས་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་བླ་བྲང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན། 

Please pay attention

 Following the news about the infectious disease caused by the new corona virus that is spreading in countries all over the world, as a preventive measure the Lhabrang of Triten Norbutse requests that for the time being visitors from Nepal and abroad do not visit Yongdzin Rinpoche. Before, during and after Tibetan new year we request the faithful, whomever they are, not to come the residence of Yongdzin Rinpoche. Please respect this request. Depending on the situation a notice will be given that meetings are possible as before.

 Labrang of Triten Norbutse Monastery, February 11, 2020

 

106120cookie-checkཐུགས་སྣང་འབོད་བསྐུལ།
(སྤྱིའི་གཟིགས་གྲངས། 198 དེ་རིང་། 2)

གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ལ་སྐུ་ཉིད་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཡོང་སྲིད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

མཚམས་སྦྱོར། རྩོམ་ཡིག་གོང་མ།
གདན་ས་ཁྲི་…
error: རྩོམ་འདི་བདག་དབང་ཅན་ཡིན།