གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྒོམ་གྲྭ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པའི་གནས་བསྡུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༥ ཁ་སང་ནི་གཤེན་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་རྫོགས་ཆེན་བསྒྲགས་པ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་...